Prolog d.o.o., Logatec

Tržaška cesta 114, 1370 Logatec

01 759 02 72

prodaja@prolog.si

 
 
Delovni čas

Kontakt

Kdo smo

Reference

Prijava

Evidenca delovnega časa

Registratorji - terminali

Delovni čas in pravila

Kontrola pristopa

Obračun plač

Poročila

Brezplačni preizkus

 
 
     

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Razglašam Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. marca 2006.

Št. 001-22-51/06

Ljubljana, dne 10. aprila 2006

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen zakona)

Ta zakon določa vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali posameznicah (v nadaljnjem besedilu: posamezniki) ter za namene izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago.

VEČ

 
Prolog d.o.o., Logatec Tržaška cesta 114, 1370 Logatec
01 759 02 82
marko@prolog.si
Beleženje prisotnosti na delu     ZEPDSV     Registracija delovnega časa     Evidenca prisotnosti na delovnem mestu     OP-200 Pass Lenel Certification     Kontrola pristopa     Prednosti elektronskega beleženja prisotnosti     24 ur na dan in 7 dni v tednu     Evidenca prisotnosti na delovnem mestu     spodaj