Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Razglašam Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. marca 2006.

Št. 001-22-51/06

Ljubljana, dne 10. aprila 2006

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen zakona)

Ta zakon določa vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali posameznicah (v nadaljnjem besedilu: posamezniki) ter za namene izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago.

Preberite celoten zakon o evidencah...